Sobota 18. Září 2021

Advokáti útočí na poradce ve veřejných zakázkách. Chtěli by na ně mít monopol a taky se trochu mstí

Snahy advokátů o ovládnutí trhu veřejných zakázek, aby jej měli k dispozici monopolně pouze pro své komerční zájmy, se periodicky opakují. Tentokrát však Česká advokátní komora v příspěvcích svého místopředsedy Sokola překročila pomyslný Rubikon. Obvinila nás z neoprávněného poskytování právních služeb, a dokonce zašla tak daleko, že varuje potenciální klienty před využíváním poradenských služeb INDOC. Zní to skoro jako pochvala, že? Ačkoliv dikce i obsah těchto příspěvků mluví samy za sebe, věc znovu vysvětlujeme a doplňujeme i okolnosti, které se ČAKu nehodí a účelově je zatajuje.

Kdo jsme?

Jsme nezávislí poradci, kteří pomáhají dodavatelům při účasti ve veřejných zakázkách.

Co skutečně děláme?

Podporujeme dodavatele v celém průběhu zadávacích řízení. Pomáháme jim chápat zadávací podmínky, kontrolujeme správnost nabídek, zastupujeme je při vyjasňování nabídek a odpovědích na záludné dotazy zadavatelů, podáváme stížnosti, opravné prostředky a předáváme věc k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nepomůže-li nic jiného. Kromě toho naše klienty odborně vzděláváme a celkově jim pomáháme v záplavě připravovaných a vyhlašovaných výběrových řízení.

Odborné veřejnosti jsme známí specializací na problematické a cinknuté zakázky. Dodavatelům v nich často pomáháme bránit se neuvěřitelným pokusům o podvody, manipulacím a ohýbání zadání i výsledků soutěží. V jedné z takových kauz zastupoval našeho neúspěšného protihráče právě doktor Sokol, ale o tom více na konci článku. Chytří už tuší…

Co naopak neděláme, je zastupování našich klientů před soudy. Tuto činnost realizují specializovaná právní oddělení klientů, případně spolupracující renomované advokátní kanceláře.

Je takových společností více?

V oboru veřejných zakázek pracuje celá řada konzultačních společností, ať již pomáhají jejich zadavatelům, tedy těm, co soutěže organizují, anebo dodavatelům, kteří se jich následně účastní. Jde o dvě strany téže mince. Zároveň tuto činnost dělají i advokáti. Klienti mají vždy možnost svobodné volby, zda si najmou poradce nebo advokáta.

Vystupují poradci jako advokáti?

Samozřejmě nikoliv. Neznáme případ, kdy by se tak stalo, a už vůbec to neděláme my. Vzhledem k tomu, že naši činnost můžeme provádět na základě volné živnosti, logicky nemáme něco takového ani zapotřebí. Z našeho dlouhodobého působení na trhu i webové prezentace je zřejmé, že vystupujeme transparentně jako nezávislí konzultanti a nevyvoláváme ani náznakem dojem, že bychom byli advokáti. Žádný klient si na takové nedorozumění nikdy nestěžoval a ani nejsou stížnosti na výsledky naší práce, což se o advokátech paušálně říct nedá.

Poradci podnikají dle živnostenského zákona

Poradci svou činnost vykonávají podle živnostenského zákona na základě oprávnění Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Tento obor zahrnuje kromě jiného i činnost

Poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy.

Výkon zadavatelských činností znamená poměrně složitou a zodpovědnou práci při přípravě, realizaci a uzavírání zadávacích řízení na veřejné zakázky. Rozhodně se nejedná o nějaké sekretářské či pomocné práce. Na straně zadavatelů se tedy nachází přirozené těžiště odbornosti celé veřejné zakázky a zároveň zákon o jejich zadávání jasně říká, že jsou to právě zadavatelé, kdo je odpovědný za zákonnost zadávacího postupu. Přesto je pomoc při této činnosti výslovně pokryta volnou živností. Pod oním přídomkem další služby obdobné povahy se tedy logicky a bez nějakého násilného ohýbání může podřadit především obdobná práce na druhé straně zadávacího řízení – práce pro dodavatele, kteří se těchto zakázek následně účastní.

Bylo by vskutku kuriózní, kdyby si zadavatelé veřejných zakázek mohli bez omezení nechat pomáhat od poradců i advokátů, kdežto firmy, které se o zakázky uchází, by musely povinně kupovat drahé advokáty. Šlo by o do očí bijící nevyrovnanost a diskriminaci. O to víc zarážející je bezostyšnost a zvolený prostředek hanobení a kriminalizace poradců ad hominem, se kterými za tímto cílem ČAK v podání doktora Sokola vyrazil.

A co zastupování před ÚOHS?

Z příspěvků ČAK to není úplně zřejmé, když tyto především dáví jejich vlastní dryáčnictví a zlá prokurátorská dikce, nicméně pozorným čtením mezi řádky lze vypozorovat, že největším trnem v oku je asi zastupování našich klientů na půdě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Že prý bychom jako neměli zastupovat strany ve sporech.

Tady je namístě vysvětlit, že řízení o nezákonné veřejné zakázce není sporem mezi dodavatelem a zadavatelem. Podáním k ÚOHS je pouze iniciován přezkum zakázky, který následně provádí dohledový orgán zcela ve vlastní gesci. Činnost ÚOHS nemá povahu soudu, kde by si strany vzájemně něco dokazovaly. Dodavatel jej svým podáním pouze upozorňuje – dívej, tady je zřejmě něco špatně a prošetři si to celé sám. Podobně jako když občan podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Úloha stěžujícího dodavatele je tak ryze oznamující, byť je zákonem o veřejných zakázek šikanován povinností zaplatit za svou stížnost nemalou finanční kauci. Pokud by toto směli dělat jenom advokáti, pak bychom se brzo dočkali toho, že budou moci jako jediní psát třeba i podněty, které jsou obdobným nástrojem na kontrolu veřejných zakázek, hojně využívaným nevládními organizacemi, jako jsou např. Transparency International nebo Rekonstrukce státu.

Proto antimonopolní úřad poradce neomezuje

Také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opakovaně odmítl, že by v jím vedených správních řízeních musely být strany zastoupeny výhradně advokáty. Je to vidět např. v rozhodnutích R166/2010R65/2012, ze kterých citujeme:

Co se týče dílčí námitky, že navrhovatel není zastoupen v souladu se zákonem o advokacii, uvádím, že ustanovení § 33 správního řádu umožňuje, aby si účastník řízení zvolil zmocněnce. Na rozdíl od jiných procesních předpisů není účastník řízení ve výběru zmocněnce omezen, tedy nemusí se jednat o zmocněnce z řad advokátů, jak se zadavatel mylně domnívá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Konečně k tvrzení navrhovatele v jeho stanovisku k rozkladu vybraného uchazeče, v němž poukázal na to, že zadavatel je ve správním řízení zastoupen na základě plné moci společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., která může podle údajů z obchodního rejstříku pouze organizovat zadávací řízení, ale není oprávněna poskytovat právní služby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, uvádím, že z § 33 správního řádu nevyplývá, že by se zadavatel musel striktně nechat zastupovat advokátem či osobou s právnickým vzděláním.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Ani trestný čin nebo přestupek to doposavad nebyl

Policie ČR v minulosti odložila několik trestních oznámení, podaných ČAK a dalšími subjekty na toto téma, neboť se nejednalo o trestný čin. V postavení podezřelého nemáte moc šancí, jak se dozvědět výsledek šetření, ale přesto např. zde:

Policie ČR Odložení podezření z neoprávněného podnikání č. 1

Policie ČR Odložení podezření z neoprávněného podnikání č. 2

Oprávněnost poskytování našich služeb potvrdil také živnostenský odbor Úřadu Městské části Praha 6, který odložil další oznámení o přestupku a uvedl, že obory našeho živnostenského oprávnění zcela pokrývají námi vykonávanou činnost:

Živnostenský úřad Odložení přestupku

S těmito výsledky šetření a přezkumu našeho podnikání tedy žijeme v legitimním očekávání, že je z pohledu státu vše správně. Do budoucna se nicméně nedá vyloučit, že se v Policii ČR nebo na státním zastupitelství najde někdo s „liberálnějším“ názorem na tuto problematiku, na koho budou mít ČAK nebo doktor Sokol lepší „páky“ a dojde ke změně názoru a naší kriminalizaci. Z textů na webu ČAK je zřejmé, že by si to opravdu moc přáli a udělají pro to cokoliv. K podnikání v ČR takové věci bohužel patří a my bychom nebyli první ani poslední, kdo musel čelit mafii policajtů, advokátů, státních zástupců a soudců. Že si něco takového nechá ČAK viset na titulní stránce svého webu, je ovšem novum.

Na druhou stranu – dokud tohle neprohrajeme u Ústavního soudu, budeme se výpadům ČAK bránit všemi dostupnými právními prostředky, pravděpodobně zastoupeni nějakým advokátem 😊 Úsměvná představa, že?

Právní služby pouze podle zákona o advokacii? Existují výjimky

Problematika poskytování právních služeb dle jiného zákona než zákona o advokacii, je poměrně složitá sama o sobě, natož když ji interpretují advokáti vedeni konkurenčními a obchodními zájmy.

Není pravda, že by všechny právní služby mohli vykonávat pouze advokáti, jak ve svých vyjádřeních uvádí ČAK. Podle § 2 odst. 2 zákona o advokacii platí, že není dotčeno oprávnění notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců, popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby. K tomu se vyjádřil např. Nejvyšší soud v rozhodnutí 5 Tdo 209/2011-35, v kterém výslovně uvedl:

„Výkon advokacie nelze ztotožňovat s poskytováním právních služeb, které zahrnují právní pomoc, právní porady, sepisování listin, činnosti spojené s vyúčtováním služeb apod., neboť tyto jsou oprávněny poskytovat i jiné osoby, např… další osoby, jimž zvláštní zákon svěřuje oprávnění poskytovat právní služby.“

Naše služby, včetně služeb právního charakteru, jsou poskytovány na základě oprávnění podle živnostenského zákona. Nejedná se o neoprávněný výkon advokacie, protože živnostenský zákon opravňuje k poskytování některých právních služeb.

Činnost INDOC se dá přirovnat například k práci realitní kanceláře, jejíž drtivá část spočívá ve vyhledání, inzerování, prohlídkách nemovitosti apod. Pouze když dojde k uzavření obchodu a smluvní strany o to požádají, poskytne realitní kancelář smluvním stranám i právní službu v podobě sepisu kupní smlouvy, úschovní smlouvy a zastupování ve správním řízení před katastrem nemovitostí o provedení vkladu vlastnického práva. Tyto právní služby v realitní oblasti se provádějí, obdobně jako zastupování před ÚOHS, na základě oprávnění podle živnostenského zákona. Podobně například technická inženýrská společnost může za stavebníka podat žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a zastupovat jej v navazujícím správním řízení.

Na závěr k samotnému útoku ČAK

Je až s podivem, že ČAK ve svých vyjádřeních zaujímá polohu samozvaného žalobce i soudce a současně ignoruje výše uvedené skutečnosti, které stojí přinejmenším za seriózní zamyšlení. Motivaci ČAK k dehonestaci INDOC přitom není třeba složitě hledat. Sice se snaží hrát na strunu „ochrany spotřebitele“, avšak jejím skutečným zájmem je vyčlenit poradenství ve veřejných zakázkách, a z něj plynoucí ekonomický profit, do výlučné působnosti advokátů. A pokud tomuto záměru někdo překáží, a navíc je ve své činností úspěšný, je třeba použít všechny prostředky. Jedná se tedy prachobyčejný nevybíravými prostředky vedený konkurenční boj. Není to ostatně nic nového, o předchozích případech jsme psali před lety zde a zde.

Je smutné, že profesní komora, která si zakládá na étosu svém i svých členů, se nebezpečně přiblížila pomluvě a poškozování našeho dobrého jména.

Není bez zajímavosti, že doktor Sokol, místopředseda ČAK a autor jednoho hanopisu, má důvod k osobní mstě. Před pár lety totiž prohrál svému klientovi dva soudní spory, jejichž protistranou byl právě INDOC. Již tenkrát v soudní síni svým svérázným jazykem pokřikoval, že si na nás lidově řečeno posvítí. O těchto případech jsme tehdy psali zde a zde. V příspěvcích najdete i samotné rozsudky. O charakteru a motivech jednání doktora Sokola ať si udělá každý obrázek sám.

Autor INDOC

INDOC
Články vydané pod značkou INDOC se obvykle týkají obecného tématu, na které máme jednotný názor a chceme ho vyjádřit konsensuálně.