Sobota 14. Prosinec 2019
Home / veřejné zakázky / ÚOHS zamítl stížnost Eurovie na RTT Poděbradská. Hochtief může stavět

ÚOHS zamítl stížnost Eurovie na RTT Poděbradská. Hochtief může stavět

Předseda ÚOHS zamítl stížnost Eurovie na postup pražského Dopravního podniku v soutěži na rekonstrukci tramvajové trati Poděbradská. Ten nejprve vyloučil našeho klienta HOCHTIEF. Následně uznal jeho námitky a zařadil jej zpět do tendru. To se nelíbilo Eurovii, podle níž HOCHTIEF nemohl prokázat referenční zakázky pomocí subdodavatele, který se bude podílet na plnění zakázky pouze 9 procenty. ÚOHS však rozhodl, že Dopravní podnik postupoval správně a že HOCHTIEF může o zakázku dál soutěžit.

Úřad se v rozhodnutí zabýval několika otázkami, které se týkají prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele. Nejprve zkoumal, zda smlouva mezi HOCHTIEF a jeho subdodavatelem, který prokázal referenční zakázky, obsahuje odpovídající závazek subdodavatele k plnění zakázky. Dospěl k jednoznačnému závěru, že tomu tak je.

Subdodavatel se touto smlouvou nezavazuje k faktické realizaci prací, které odpovídají činnostem, jež v rámci prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů za dodavatele prokázal, zavazuje se však k tomu, že mu „umožní uplatnění odborné kvalifikace a zkušeností subdodavatele a jeho zaměstnanců při realizaci stavebních prací obdobného charakteru …“. Dále se zavázal, že mu „poskytne odborné zázemí a odbornou zkušenost svoji i svých pracovníků, jakož i součinnost při kontrole jakosti plnění veřejné zakázky … know-how potřebné k plnění veřejné zakázky…“. Podstata spolupráce dodavatele a subdodavatele tedy bude spočívat na úrovni předávání odborných znalostí a zkušeností, které subdodavatel získal při realizaci zakázek, kterými bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů podle zadávací dokumentace a zajištěním odborné kontroly nad řádným plněním předmětných částí veřejné zakázky.

Dále úřad zaujal stanovisko k otázce, zda při prokazování referencí subdodavatelem musí být zakázka tímto subdodavatelem rovněž plněna, a konstatoval, že nikoli.

Nelze přijmout názor, že by subdodavatel musel sám realizovat práce, které prokazoval za dodavatele. Je možné, aby zadavatel akceptoval takové uspořádání vztahů mezi dodavatelem a subdodavatelem, kdy dodavatel bude práce provádět svými pracovníky, za odborného dozoru a spolupráce subdodavatele, který má právě ony potřebné zkušenosti. Protože jaký jiný smysl mají kvalifikační předpoklady, než prokázání odborných znalostí a zkušeností dodavatele k plnění veřejné zakázky. Pokud zákon současně umožňuje prokazování částí kvalifikace subdodavatelem a zadavatel takové plnění nevyloučil, pak by jiným výkladem zákona Úřad bránil efektivní soutěži mezi dodavateli, neboť by nepřípustně omezoval okruh dodavatelů.

Konečně se úřad vyjádřil k výši podílu subdodavatele na plnění zakázky, přičemž svůj právní názor založil na rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, sp. zn. 5 Afs 78/2010.

Všechny výše uvedené závěry jsou pak v souladu s výše citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu, kdy „podmínky prokazování části kvalifikace subdodavatelsky nejsou vázány na míru, v níž se subdodavatel bude podílet na realizaci veřejné zakázky, popř. na vztah požadované kvalifikace k případnému dílčímu subdodavatelskému úkolu na straně dodavatele.“

Rozhodnutí ÚOHS je pravomocné, a tak Dopravní podnik může zadání zakázky dokončit. Vzhledem k tomu, že hodnotícím kritériem je pouze výše nabídkové ceny a nabídka společnosti HOCHTIEF je nejlevnější, nemělo by to být nic složitého.

Rozhodnutí ÚOHS R54/2013

 

Autor Martin Kovařík

Martin Kovařík
Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.