Soutěžní úřad zabrzdil tendr ministerstva spravedlnosti


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes vydal předběžné opatření, kterým zakázal ministerstvu spravedlnosti uzavřít smlouvu na dodávku techniky pro automatické rozpoznávání hlasu a přepis řeči do písemné formy. Stalo se tak na návrh našeho klienta, společnosti Consulting Company Novasoft, která byla ze soutěže nezákonně vyloučena.

Soutěžní úřad pochybuje o tom, zda ministerstvo spravedlnosti vyřadilo Novasoft z tendru oprávněně. K odůvodnění předběžného opatření úřad uvedla JUDr. Eva Kubišová, místopředsedkyně ÚOHS, toto:

Vzhledem k tomu, že Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem při posouzení nabídek, rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení o předběžném opatření uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí tak, aby smlouva na plnění veřejné zakázky nebyla uzavřena dříve, než bude případ řádně prošetřen, případně než bude zjednána náprava.

Celý postup ministerstva spravedlnosti při zadávání veřejné zakázky bude nyní úřadem krok po kroku přezkoumán. Meritorní rozhodnutí má být podle správního řádu vydáno v časovém horizontu půl druhého měsíce.

ÚOHS předběžné opatření proti MSp (Novasoft)