Přeskočit na obsah

Antimonopolní úřad poškodil našeho klienta. Jeho rozhodnutí zrušil soud

Krajský soud v Brně zrušil neuvěřitelně odbyté rozhodnutí antimonopolního úřadu, které se týkalo veřejné zakázky na telekomunikace nemocnic Středočeského kraje. Nejenom úředníci, ale i předseda Petr Rafaj a jeho rozkladová komise svými úsudky popírali zdravý rozum a zcela ignorovali objektivní stav věci. Svá rozhodnutí vydávali ještě v době, kdy byl ve funkci David Rath a jeho blízká spolupracovnice Kateřina Pancová ovládala konglomerát středočeských nemocnic. Snaha jít na ruku zadavateli a dopomoci k zakázce druhému uchazeči s horší cenou (Telefónica) z rozhodnutí ochránců hospodářské soutěže čišela až příliš okatě.

V této soutěži jsme našeho klienta, telekomunikační firmu GTS Czech,  bránili před celou sérií evidentně účelových a nezákonných kroků zadavatele. Tomu se vůbec nelíbilo, že GTS Czech podala nabídku s nejnižší cenou a snažil se jí zbavit za každou cenu. Nejprve se pokoušel soutěž účelově zrušit a vzápětí firmu ze zakázky vyloučil na podkladě zmanipulovaných podmínek. Horší však bylo to, že účelovému vyloučení přitakal i antimonopolní úřad. Soud následně jeho rozhodnutí zrušil a vyjádřil se k věci zcela jednoznačně:

V dalším řízení je žalovaný (ÚOHS) podle § 78 odst. 5 s.ř.s. vázán právním názorem zdejšího soudu ve dvou směrech: jednak v tom směru, že text zadávací dokumentace, konkrétně kapitola 6. odstavce 9 a 10, nemůže být důvodem pro vyloučení žalobce ze zadávacího řízení z toho důvodu, že ve své nabídce (návrhu smlouvy) neuvedl sankci (pokutu) za nesplnění maximální doby zřízení služeb ve vztahu k požadovaným Podpůrným službám, a dále v tom směru, že námitky žalobce, jež v zadávacím řízení uplatnil a na něž navázal svým návrhem na přezkum úkonů zadavatele k žalovanému, jsou námitkami proti úkonu zadavatele spočívajícímu ve vyloučení žalobce z účasti v zadávacím řízení, nikoli proti samotným zadávacím podmínkám.

Rozsudek Krajského soudu v Brně 62Af 41 2012

Prvoinstanční rozhodnutí vydala referentka antimnonopolního úřadu Ing. Hana Odehnalová. Její loajalita a ochota podepisovat podobné zhůvěřilosti se zřejmě vedení úřadu zalíbily natolik, že jí nedávno povýšili na pozici ředitelky odboru veřejných zakázek IV. Druhoinstanční rozhodnutí pak vydal předseda Petr Rafaj a to na základě podkladů rozkladové komise. Ačkoliv byla nakonec rozhodnutí anulována, způsobila mezitím nevratné škody. Žaloba neměla odkladný účinek a zadavatel podle vadných rozhodnutí konal. Dnes nezbývá, než se další žalobou domáhat náhrady škody z vadného úředního postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Krajská nemocnice nechtěla nic ponechat náhodě a pro organizaci soutěže si najala externího poradce. Jedním z hlavních přínosů takových poradců, na jejichž činnost zadavatelé vynakládají finanční prostředky, by mělo být zásadní zvýšení kvality a zákonnosti celého zadávacího procesu. Stala se jím specializovaná firma CPS consulting, s.r.o., která od počátku zadávacího řízení vystupovala jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nechci pánům Civínovi, Pokornému a Spáčilovi sahat do svědomí, koneckonců poradce nemůže za zadavatele převzít rozhodovací pravomoci, ale měl by jej alespoň radou a odborným názorem vést ke správnosti jeho rozhodnutí. V daném případě se tak rozhodně nestalo.

Rekapitulace

  • Šlo o veřejnou zakázku na telekomunikace pro více středočeských nemocnic, které reprezentovala Krajská nemocnice středočeského kraje.
  • Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.
  • Měla vyhrát nabídka GTS Czech, která byla nejlevnější.
  • Zadavatel se nejprve pokusil GTS Czech z tendru vyloučit a nechat zvítězit Telefónicu O2, ale nakonec pro takový krok nenašel argumenty a odvahu.
  • Raději se začal odvolávat na zástupné problémy a celé zadávací řízení zrušil.
  • ÚOHS rozhodl, že tak učinil protizákonně a nařídil Středočeským nemocnicím veřejnou zakázku dotáhnout do konce.
  • Středočeské nemocnice pak GTS Czech ze soutěže účelově a nezákonně vyloučily.
  • ÚOHS rozhodnutí o vyloučení potvrdil.
  • Za zadavatele jednala MUDr. Kateřina Pancová, ředitelka Krajské nemocnice středočeského kraje, p.o. a její ekonomicko-obchodní náměstek Ing. Jaroslav Pokorný.
  • Organizací veřejné zakázky byla pověřena poradenská firma CPS consulting, s.r.o., přičemž tuto konkrétní zakázku měl na starosti jeden z jejích spolumajitelů – JUDr. Zdeněk Pokorný.

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.