Přeskočit na obsah

Ministerstvo vnitra zveřejnilo dodavatele v dynamickém nákupním systému a ustoupilo námitkám GTS. Učiní KIVS transparentnější.

Tento týden ministerstvo vnitra sdělilo, kteří telekomunikační operátoři budou mít šanci usilovat o zakázky v pokračujícím KIVSu. Zařadilo je totiž do dynamického nákupního systému (dokument pod článkem). Současně se ministerstvo rozhodlo vyhovět námitkám našeho klienta,  firmy GTS Czech, a přislíbilo učinit celý proces nákupu více transparentnější.

Ministerstvo, vystupující v roli centrálního zadavatele, ve své odpovědi na námitky více přiblížilo, jak si v zaváděném dynamickém nákupním systému (DNS) představuje soutěžní rámec, respektive mechanismus výzev na dílčí prováděcí veřejné zakázky. Pro veřejné zakázky na služby zařazené do části první DNS bude použit jednokolový systém podávání nabídek v elektronické formě bez elektronické aukce. Lhůta pro podání nabídek bude trvat několik dnů (min. 20). Dodavatelé nemusí nabízet (nacenit) všechny „balíčky“ služeb v jedné výzvě, pokud však nacení balíček, musí povinně nacenit a nabízet všechny služby (položky) v tomto balíčku, a to při podání cenové nabídky pro balíček služeb. Pro veřejné zakázky na služby zařazené do části druhé DNS bude použit systém hodnocení s využitím elektronické aukce. Testovací kolo bude trvat několik dnů (opět min. 20) pro přípravu a provedení místních šetření na zjištění, zda jsou uchazeči schopni požadovanou službu poskytnout.

Centrální zadavatel také přiblížil způsob či klíč k zařazování jednotlivých poptávaných služeb do výzev na veřejné zakázky zadávané v DNS. Služby budou příslušet k jednomu katalogovému listu, budou seskupeny podle své lokalizace dle příslušného regionu / kraje / krajského města / jiného územního celku. Seskupení služeb bude respektovat potřeby jednotlivých zadavatelů a jejich přiměřenost v rámci počtu služeb a regionálního členění. Poptávané služby budou respektovat schopnosti jednotlivých uchazečů zařazených do DNS k dodržení zásad dle zákona o veřejných zakázkách. Počet služeb soutěžených společně (v jednom balíku) nebude překračovat 100.

Ke kritériím hodnocení nabídek v jednotlivých prováděcích kolech DNS centrální zadavatel uvedl, že základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek podaných v zadávacích řízeních na veřejné zakázky zadávané v DNS bude nejnižší nabídková cena, a to jak pro služby zařazené do části první, tak pro služeb zařazené do části druhé. Toto základní hodnotící kritérium bude užito pro všechna zadávací řízení na služby v budoucnosti na základě zavedeného DNS, nedojde-li k podstatné změně koncepce nákupu služeb KIVS nebo soutěžených služeb KIVS.

V neposlední řadě centrální zadavatel přislíbil doplnění bezpečnostních a provozních politik, které v zadávací dokumentaci tendru citelně chyběly. Také bylo přislíbeno doplnění procesní dokumentace technického a organizačního zajištění provozu služeb KIVS ve vztahu dodavatelů k Centrálnímu zadavateli, koncovým uživatelům a CMS.

Ministerstvu vnitra nezbývá než poblahopřát. Po mnoha letech zahledění do sebe a přehlížení relevantních připomínek dodavatelů se takto vypořádané námitky stávají příslibem lepších časů.

Dodavatelé zařazení do DNS:

V tuto chvíli projevilo zájem o telekomunikační zakázky organizované ministerstvem vnitra 12 firem.

ČD – Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Dial Telecom, a.s.
GiTy, a.s.
GTS Czech s.r.o.
ha-vel internet s.r.o.
MAXPROGRES, s.r.o.
OVANET, a.s.
T–Systems Czech Republic a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Telefónica Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Dokumenty:

MVČR Rozhodnutí o vyhovění namitkám GTS Czech
INDOC Námitky GTS Czech proti netransparentnosti DNS KIVS MVČR
MVČR Přehled dodavatelů zařazených do DNS KIVS

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Tomáš Pfeffer

Tomáš Pfeffer

Působí v týmu INDOC od roku 2002 jako zakládající partner. Problematice veřejných zakázek se věnuje od začátku působnosti prvního českého zákona o veřejných zakázkách. Na starosti má především taktiku, argumentaci a strategii postupu v jednotlivých kauzách našich klientů. Rovněž vyniká v nekonvenčním myšlení, nazývání věcí pravými jmény a setrvalém odporu vůči zaběhnutým nepořádkům. Klienti s ním často řeší svůj přístup na trh veřejných zakázek a byznys development jednotlivých obchodních příležitostí.