Přeskočit na obsah

Nenápadné novely zákona o veřejných zakázkách zkraje roku 2012

Štítky:

Aktualizováno 10.1.2012 podle stanoviska ÚOHS a MMR. V prvních dnech nového roku se objevily hned dvě novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Přišly na svět vcelku nenápadně, zato však s okamžitou účinností a s poměrně zásadním dopadem na dodavatele, kteří jsou v zadávacích řízeních povinni prokazovat kvalifikaci pro plnění veřejných zakázek. První novelu představuje zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který zavádí do kvalifikačních předpokladů trestní bezúhonnost právnických osob. Druhá novela byla provedena zákonem č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a znamená rozšíření základních kvalifikačních předpokladů. ÚOHS a MMR zveřejnily k novelám společné stanovisko. Čemu tedy musejí dodavatelé nově věnovat pozornost při prokazování kvalifikace?

Trestní bezúhonnost právnických osob

Zákon č. 420/2011 Sb. rozšířil s účinností od 1.1.2012 okruh osob povinných prokazovat trestní bezúhonnost podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ v případě právnických osob o tyto osoby samotné. Požadavek trestní bezúhonnosti se tak vztahuje u dodavatelů, kteří jsou právnickými osobami na (1) vlastní právnickou osobu dodavatele, (2) statutární orgán nebo každého člena statutárního orgánu, případně (3) vedoucího organizační složky. Způsob prokazování je přitom pro všechny stejný – podle § 53 odst. 3 písm. a) ZVZ se tak děje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na první pohled poněkud překvapivé!

Zmíněným zákonem č. 420/2011 Sb. však došlo rovněž k novelizaci zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (ZRT). Od 1.1.2012 je v Rejstříku trestů vedena rovněž evidence právnických osob. Podle § 2 odst. 5 ZRT jsou údaje z evidence Rejstříku trestů o právnických osobách, které se uvádějí ve výpisu, veřejně přístupné. Podle § 11 odst. 1 ZRT se výpis týkající se právnické osoby vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost. Dodavatelé – právnické osoby – tedy potřebují získat výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a dokládat jej do všech nabídek a žádostí o účast v zadávacích řízeních zahájených od 1. ledna 2012 včetně. Podle aktuálního stavu z tohoto týdne dokáže dotyčný výpis vydat Rejstřík trestů na adrese Praha 4, Soudní 1. Žádost může podat kdokoli, cena výpisu je 100 Kč. Naopak Czech Point tuto službu zatím neposkytuje, a je situací překvapen obdobně jako většina dodavatelů.

Neumožnění výkonu nelegální práce

Zákon č. 1/2012 Sb. přidal s účinností od 5.1.2012 nový základní kvalifikační předpoklad. V § 53 odst. 1 ZVZ vložil nové písmeno k), podle nějž základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dosavadní písmena k) a l) zároveň označil jako písmena l) a m). Podle § 53 odst. 3 písm. d) ZVZ (které bylo rovněž novelizováno) se tento nový kvalifikační předpoklad prokazuje předložením čestného prohlášení. Dodavatelé tedy musejí do všech podávaných nabídek a žádostí o účast v zadávacích řízeních zahájených od 5. ledna 2012 včetně nově dokládat i čestné prohlášení o shora uvedené skutečnosti.

Stanovisko ÚOHS a MMR

Dne 9. ledna 2012 bylo uveřejněno společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj k aplikaci novelizovaných základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a), b) a l) – pozn. správně má být zřejmě k). V něm je v první řadě zdůrazněno, že výše popsané nové povinnosti se vztahují pouze na zadávací řízení, která byla zahájena po nabytí účinnosti předmětných novel zákona. Nelze tedy ukládat zadavatelům a dodavatelům nové povinnosti v těch zadávacích řízeních, která byla zahájena před účinností novely, ale u kterých dosud neuplynula lhůta pro podání nabídek. To by porušovalo zejména principy právní jistoty a zákazu retroaktivity. Na probíhající řízení se až do jeho ukončení zásadně vztahuje právní předpis ve znění účinném k datu zahájení řízení.

Prakticky to znamená, že dodavatelé do probíhajících zadávacích řízení nemusejí dokládat žádné další doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady. Obdobně u zadávacích řízení zahájených před účinností novel (tj. před 1.1. resp. 5.1.2012) se základní kvalifikační předpoklady prokazují podle znění ZVZ účinného ke dni zahájení zadávacího řízení.

Pokud jde prokazování základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), mohou u již zapsaných dodavatelů nastat dvě situace. Použijí-li k prokazování základních kvalifikačních předpokladů výpis z SKD vydaný do 3.1.2012 včetně, musejí navíc doložit výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a čestné prohlášení o neuložení pokuty za umožnění nelegální práce. V případě výpisu z SKD vydaného od 4.1.2012 dodavatel musí navíc doložit pouze čestné prohlášení o neuložení pokuty za umožnění nelegální práce, neboť k tomuto datu byla již trestní bezúhonnost všem právnickým osobám do SKD zapsána automaticky. V rámci každoročního potvrzování skutečností zapsaných do SKD (kdykoli po začátku roku, nejpozději do 31.3.) pak dodavatelé doloží rovněž čestné prohlášení o neuložení pokuty za umožnění nelegální práce, a tato skutečnost bude zapsána do SKD. Nově zapisovaní dodavatelé budou k žádosti o zápis SKD dokládat (kromě již dříve stanovených dokladů) výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a čestné prohlášení o neuložení pokuty za umožnění nelegální práce.

společné stanovisko ÚOHS a MMR

 

Přihlaste se k odběru článků. Jednou za čas pošleme výběr těch nejzajímavějších.

sdílejte článek
Martin Kovařík

Martin Kovařík

Partnerem INDOC od roku 2002, ve veřejných zakázkách od roku 1997. Praxi zahájil ve státní správě, kde přezkoumával postupy zadavatelů veřejných zakázek. Také díky tomu se specializuje především na zadávací proces a obranu proti nepravostem ze strany zadavatelů. Krok za krokem provádí klienty úskalími jednotlivých tendrů tak, aby jejich nabídky měly co největší šanci na úspěch. Jeho doménou je argumentace, zejména tam, kde je nutné obhájit pozici klienta v zadávacím řízení. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze.